ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        
 

          โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาที่ตั้งหมู่ที่  999   หมู่บ้านร่มฟ้า  ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000  โทรศัพท์  034-257288 โทรสาร 034-257288
 website http://www.anubansermpanya.ac.th   Email:sermpanya@gmail.com
สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
              
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                       โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2529ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2529  เดิมตั้งอยู่เลขที่  21/12 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ในระดับอนุบาล มีนักเรียนจำนวน 50  คน มีบุคลากร ครู และพี่เลี้ยง จำนวน 7 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้ขออนุญาตเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพิ่มจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามลำดับ


                     

         ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้เปลี่ยนดำเนินกิจการ โดยมีนางสาวยุพิน ดุษิยามี  เป็นผู้รับใบอนุญาต

            ดร.พิมลพรรณ ดุษิยามี  เป็นครูใหญ่  จากนั้นมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาชาติ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ ได้คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ด้านการบริหารจัดการ ให้ความสะดวกสบายแก่ครูผู้สอน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่จำเป็น สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน 

                 นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา          โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศึกษา ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายกำลังใจแก่บุคลากรทุกคน จัดสวัสดิการแก่ครู 


             นายพีระกิจ ดุษิยามี ฝ่ายบริหารการเงินสถานศึกษา  บริหารและวางแผนการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคลกำกับดูแล และรับผิดชอบงานการเงินบริหารงานการเงินจัดทำและพัฒนางานการเงินเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานการเงินปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สถานศึกษามุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้
 


      ฝ่ายบริหาร  มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคน จัดสวัสดิการแก่ครู เพื่อให้องค์กรมีความสุข จำนวนบุคลากร 27 คน

                     ด้านอาคารสถานที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ปรับปรุง สนามเด็กเล่น และจัดบรรยากาศที่สะดวกสบาย ให้ความร่มรื่น 

        ทุ่มงบประมาณสร้างสระน้ำ เพื่อช่วยพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจของนักเรียน  เพราะการที่นักเรียนอยู่ในน้ำทำให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้และการสัมผัสตลอดเวลา ส่งผลให้มีอารมณ์ดี สดใสร่าเริงลดอาการใจร้อน ขี้หงุดหงิด  โมโหอาละวาดให้ผ่อนคลายลง มีความสุข  ช่วยพัฒนาการด้านร่างกายและกล้ามเนื้อทุกส่วน ช่วยให้ไม่กลัวน้ำ มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำ และเสริมสร้างจินตนาการช่วยจดจำการเคลื่อนไหวไปจนโต
 


                        จัดทำสวนหย่อม เพื่อในนักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นสภาพที่สะอาดและดูร่มรื่นมากขึ้น

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ การเข้าร่วมแข่งขัน และการประกวด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และโอกาส สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองผู้ปกครอง และโรงเรียน กิจกรรมและการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง

การฝึกนักเรียน บรรยายธรรม การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

      เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ โรงเรียนมักจะได้รับคำชื่นชมจากภายนอกเสมอว่าเป็นผู้ที่มีกิริยา มารยาทที่เรียบร้อย

             ในปีการศึกษา 2550 วันที่ 4 มิถุนายน โรงเรียนได้ย้ายสถานที่จากตำบลพระปฐมเจดีย์ ไปอยู่ในหมู่บ้านร่มฟ้า ตำบลสนามจันทร์ทำให้นักเรียนลดน้อยลง เนื่องจากปัญหาความยากลำบากในการเดินทางผู้ปกครองได้ขอย้ายบุตรหลานออกจากโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้เหลือนักเรียนที่ย้ายตามมาที่ัจัดตั้งโรงเรียนใหม่เพียง 90 คน 

         ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้องค์กรเป็นไปตามเป้าประสงค์ ทำให้ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 444 คน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังคงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการทำงาน สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต้องการต่อไป