วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

    โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญามุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี  สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล  ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีวิจารณญาณกล้าตัดสินใจ  มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์  สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ก้าวทันโลกมีความเป็นไทยและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม