พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ทุกกลุ่มประสบการณ์
2. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร ผู้ปกครอง ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. จัดทำข้อมูลศึกษาสภาพปัญหานำมาวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม สรรสร้างคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
6. พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง รักความสามัคคี รักการทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อนักเรียน
7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีความสามารถ อยู่ในระดับ
ผู้บริหารมืออาชีพ
8. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมและจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วง่ายต่อการประสานงาน หรือการค้นคว้า
9. ป้องกันการเกิดการติดยาเสพติด ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองถึงพิษภัยของสารเสพติด เป็นสิ่งที่ไม่ดี