คณะผู้บริหาร

ดร.พิมลพรรณ ดุษิยามี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพีระกิจ ดุษิยามี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน