ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพิน ดุษิยามี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พิมลพรรณ ดุษิยามี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญาภา ดุษิยามี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระกิจ ดุษิยามี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :