ปฐมวัย

นางสาววัชรินทร์ เวชช์ประเสริฐ

ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางพรพรรณ ประวิงวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอลิษา คณฑา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางศิริวรรณ หอมระเหย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววริษา สว่างศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวน้ำฝน มุงคุณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1