กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทนา สุพันเทพ

นางสาวโสภา แก้วจริยะพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1