กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชัชมน เอี่ยมนาคะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุราลัย ป้อมคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภิสรา พิมพา