คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกิตติ์ สรเดช
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงตรีรัตน์ คล้ายเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1 / ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐานิตา แต้มมาลา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวิสรากานต์ กุลรัตน์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัตร พูนดี
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรีวรรณ จันทร์ผ่องศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญานิศ นุสธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภสิน เจริญศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุญญกิตติ์ สนกันหา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิริพศ อินรินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิติภูมิ ดีมั่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรชต เผ่าหอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภัทร จิตงามขำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุยุทธ เหลืองศีลธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชคพล ฤทธิรงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญพัชญ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศันสนา มณีนุตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุณภิชณัฏฐ์ กลิ่นสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสแตนลีย์ ตะวัน อีซูโก
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5